“Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Tytuł operacji: “Zielone Mleko”.
Cel Operacji: Innowacje w produkcji mleka krowiego surowego, jego przetwórstwie i wprowadzeniu na rynek serów dojrzewających o podwyższonych walorach odżywczych.
Przewidywane wyniki operacji: produkcja wysokiej jakości serów dojrzewających o wyjątkowych właściwościach odżywczych, wdrożenie modelu żywienia krów mlecznych paszami pozyskiwanymi z użytków zielonych, zastosowanie do produkcji serów dojrzewających innowacyjnych rozwiązań technologicznych, wprowadzenie innowacji marketingowych.
Operacjia pt. “Zielone Mleko”, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
“Współpraca” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Przebieg i Rezultaty operacji

Podsumowanie operacji,  zawierające opis celów i głównych zadań, które zostały zrealizowane oraz wskazanie uzyskanych w ich wyniku rezultatów

Wartości wskaźników, które zostały osiągnięte w wyniku realizacji operacji:
> opracowanie i wdrożenie znaczenie udoskonalonego produktu - 1 /ser dojrzewający/
> opracowanie i wdrożenie znacznie udoskonalonej technologii - 1 / linia do produkcji sera dojrzewającego/
> opracowanie i wdrożenie znacznie udoskonalonej metody organizacji - 1 / podsiewy łąk i żywienie krów mlecznych/
> opracowanie i wdrożenie znacznie udoskonalonej metody marketingu -  1/ wprowadzenie sera dojrzewającego na rynek/

 

  


Przebieg i rezultaty operacji

I Etap: od 15.04.2021 r. do 30.11.2021 r.

 • opracowanie zaleceń agrotechnicznych dla siedmiu gospodarstw rolnych dotyczących udoskonalenia efektywności użytkowania pastwisk i trwałych użytków zielonych koszonych poprzez podsiewy dedykowanych na rzecz projektu mieszanek traw z koniczynami i ziołami, a w przypadku trwałych użytków zielonych również zaleceń dotyczących zabiegów koszenia i zbioru roślin. Ustalone zostaną również koncepcje efektywnej konserwacji zebranego materiału roślinnego. Poniżej wskazujemy przebieg i rezultaty podstawowych zabiegów agrotechnicznych w zakresie trwałych użytków zieloncych
 • wykonanie badań wstępnych jakości mleka (oznaczenie wielonienasyconych kwasów tłuszczowych z grupy omega-3 i z grupy omega-6, witaminy E i β-karotenu) przed wprowadzeniem zmodyfikowanego żywienia z wykorzystaniem pasz pozyskiwanych z pastwisk i trwałych użytków zielonych wzbogaconych podsiewami dedykowanych mieszanek - odpowiednio: MZ-1 i MZ-2.
 • realizacja zaplanowanych zabiegów na użytkach zielonych związanych z wykonaniem podsiewów lub uprawy pełnej z zastosowaniem dedykowanej mieszanki.
  W siedmiu gospodarstwach  rolnych biorących udział w projekcie na pow. ok. 160 ha  użytków zostaną wykonane podsiewy mieszanek typu ZM1 i ZM2.
  Na pastwiskach przewiduje się podsiewy mieszanki ZM1, której skład przedstawia się następująco: życica trwała 2N 20%, życica trwała 4N 15%, tymotka łąkowa 15%, wiechlina łąkowa 10%, kostrzewa czerwona 10%, kupkówka pospolita 10%, życica wielokwiatowa 8%, koniczyna biała giganteum 7%, cykoria 5%. Z  kolei na trwałych użytkach zielonych (kośnych) zostanie zastosowana mieszanka ZM2, której skład przedstawia się następująco: życica trwała 4N 20%, życica mieszańcowa 15%, tymotka łąkowa 15%, kostrzewa łąkowa 10%, kupkówka pospolita 5%, koniczyna łąkowa (czerwona) 20%, komonica zwyczajna 5%, rutwica 5%,  lucerna siewna 5%. 
 • wykonanie wapnowania na użytkach zielonych.
  - podsiewanie użytków zielonych,
  wapnowanie,
  - koszenie i zbiór 
 • realizacja wydatków inwestycyjnych w 7 gospodarstwach,  które są niezbędne do realizacji  projektu. 
 • opracowane zaleceń żywieniowych dla krów mlecznych (ras polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej i jersey) z uwzględnieniem pasz z tych użytków zielonych (wykorzystanie pastwiskowe w okresie żywienia letniego, sianokiszonka i siano w okresie żywienia zimowego) tak, by pasze te w dawce pokarmowej stanowiły minimum 60% suchej masy dawki. W skład dawek pokarmowych krów nie będą wchodziły kiszonki z kukurydzy, które są rozwiązaniem powszechnie stosowanym w przypadku intensywnej produkcji mleka oraz pasze z roślin GMO.
 • ocena polowa efektywności zastosowania mieszanek z ziołami wysianych metodą podsiewu w gospodarstwach rolnych uczestniczących w operacji. Ocena zostanie przeprowadzona w skali runi łąkowej, dzięki której będzie można zbadać skład bonitacyjny, zachwaszczenie, przydatność bonitacyjną, a także fazę wzrostu. 
 • objęcie monitoringiem 7 stad bydła mlecznego, łącznie ok. 300 krów, co zapewni możliwość wyboru reprezentatywnej liczby (100) prób mleka do analiz i wiarygodność uzyskanych wyników. Wszystkie badania zostaną przeprowadzone w gospodarstwach których właścicielami są rolnicy uczestnicy konsorcjum. Gospodarstwa rolników – uczestników konsorcjum charakteryzują się zróżnicowanym modelem  produkcji mleka ze względu na rasę bydła, liczebność stada, charakterystykę użytków zielonych –  co uzasadnia włączenie wszystkich danych gospodarstw do prowadzonych badań nad uzyskaniem udoskonalonego produktu w postaci mleka krowiego.
 • organizacja badań w gospodarstwach i laboratoriach.

II Etap: od 01.01.2022 r. do 30.09.2023 r.